Uslugi

1 > 2

Dla wykorzystania energii wiatru przeprowadzamy badania miejsc lokalizacji, akwizycję działek, zajmujemy się pozwoleniami i projektowaniem, jak również wyjaśnianiem wszelkich warunków wymaganych do pozwoleń  dla pojedynczych miejsc lokalizacji lub całych farm wiatrowych.

 

Ujęte są w tym także przygotowania koniecznych ekspertyz odnośnie ustawowo ustalonych poziomów wartości imisji  (prognoza hałasu, prognoza rzutu cienia). Dwadzieścia lat doświadczenia przy przeprowadzaniu procedur zezwalających i uzyskanie niezbędnych zezwoleń i dokumentów dla ponad 80 elektrowni wiatrowych o różnych klasach mocy są świadectwem sprawności i kompetencji naszego zespołu.

 

Obliczenie zysku energetycznego w miejscu lokalizacji i przeprowadzanie analiz potencjału są podstawą przy wyborze miejsca lokakalizacji. 

 

Ekspertyzy środowiskowe, jak prognozy imisji hałasu lub prognozy periodycznego rzutu cienia są przez nas przedkładane w kompetentnych urzędach ochrony środowiska jako dowód  na spełnienie ustawowo dopuszczalnych wartości imisji planowanych przedsięwzięć.

 

Aby uzyskać  ocenę wpływu przedsięwzięcia na obraz krajobrazu, zlecamy wykonanie wizualizacji stosunków widocznościowych w miejscach lokalizacji.

 

Ocenę nieszkodliwości dla środowiska naturalnego konkretnych przedsięwzięć sporządzamy na bazie katalogizowania biotopów w miejscach lokalizacji, oceny obrazu krajobrazu, jak również odpowiednich badań fauny. 

 

Sporządzone przez nas oceny opłacalności ekonomicznej pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do wyboru najkorzystniejszego wariantu ekonomicznego inwestycji.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia oferujemy wykonanie kompletnej infrastruktury technicznej aż do całkowitego wdrożenia projektu

 

Eksploatujemy pięć własnych elektrowni wiatrowych i w ramach technicznej eksploatacji  sprawujemy nadzór nad szeregiem elektrowni wiatrowych naszych klientów. 

 

Poza energią z wiatru zajmujemy się także wykorzystaniem energii słonecznej (kolektory słoneczne i fototowoltaika), jak również  gospodarką energetycznie skojarzoną.

Energia wiatru

 
Od ponad dwudziestu lat zajmujemy się planowaniem miejsc lokalizacji dla wykorzystania energii wiatru.
 
Przy czym właściwości terenu, istniejąca  infrastruktura i specyfika powierzchni odgrywają taką samą rolę, jak oszacowanie lokalnych warunków wiatrowych. 
 
Wyjaśniamy wszystkie kwestie w związku z umownymi uzgodnieniami z właścicielami działek, także dla urządzeń peryferyjnych, jak konieczne trasy kablowe i drogi. 
 
O procesie szukania i ustalania obszarów lokalizacji informowani są oczywiście przedstawiciele lokalnych samorządów.
 

 
Dla oceny miejscowych warunków wiatrowych sporządza się prognozy dochodu energetycznego między innymi na bazie długoletnich wartości pomiarowych (np. DWD).
 
W miejscach lokalizacji określamy dane średniej prędkości wiatru, rozkładu Weibulla, prędkości wiatru na wysokościach, rozkładu kierunku wiatru, jak również oczekiwanego rocznego zysku energetycznego.
 
Na życzenie klienta robimy to dla różnych typów elektrowni wiatrowych i wysokości do osi piasty.
 
Pomiary wiatru w miejscu lokalizacji  i  dane z pobliskich elektrowni wiatrowych, o ile istnieją, mogą być uwzględnione w prognozie dochodu energetycznego. Obliczenia wykonuje się na bazie atlasu wiatrowego (WAsP, WindPRO).  
 
W terenie stosuje się nieliniowe trójwymiarowe modele przepływów. 

Obowiązkowa weryfikacja miejsca lokalizacji z analizą i oceną jego otoczenia (orografia, szorstkość, przeszkody) jest podstawą każdej prognozy dochodu energetycznego.

 

Wyniki (lokalne warunki wiatrowe, dochody energetyczne) udostępnia się w formie solidnie udokumentowanego sprawozdania.

 

Przyjęcie ustalonych dochodów energetycznych następuje z uwzględnieniem porównywalnych wartości istniejących elektrowni wiatrowych. W zależności od miejsca lokalizacji takie dane przeważnie są do dyspozycji.

 

Błędne oszacowanie i analiza ryzyka ustalonego rocznego dochodu energetycznego uzupełnia sprawozdanie. Naturalnie uwzględnia się przy tym wzajemne oddziaływanie sąsiadujących ze sobą elektrowni wiatrowych w farmie wiatrowej. 

 

W razie konieczności mogą być ustalone dodatkowe straty dochodu energetycznego w wyniku ograniczeń w eksploatacji  (zoptymalizowana eksploatacja dla zmniejszenia hałasu,  wyłączenia dla ochrony ptaków lub nietoperzy i inne).

Pozwolenia

Od 1994 roku prace projektowe (wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę), które obejmują swoim zakresem miejsca lokalizacji w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim energia wiatrowa), należą do głównego zakresu naszej działalności.

 

Również Państwo możecie z tego skorzystać

 

Podejmujemy się wykonania kompleksowych prac projektowych na Państwa zlecenie na terenie całego RFN (wszystkie kraje związkowe) i sporządzamy wniosek na wydanie decyzji środowiskowej wg BImSchG z następującym minimalnym zakresem:

 

 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wg BimSchG odpowiednio do wymaganych dokumentów w danym kraju związkowym
 2. Przedstawienie miejsc lokalizacji na bazie map topograficznych lubzdjęć lotniczych w różnych skalach
 3. Współrzędne planowanych urządzeń. 
 4. Przedstawienie działek przewidzianych w planowanym przedsięwzięciu
 5. Dokumenty budowlane wg  BauVorlVO w następującym zakresie:
  • formularze (zależne od danego kraju związkowego): wniosek na wydanie  pozwolenia budowlanego i opis budowy do wniosku budowlanego, wniosek na odstępstwo (zmniejszenie minimalnej odległości)
  • szczegółowy opis z przedstawieniem planowanego urządzenia, jego danych technicznych, informacji dotyczących BHP i koncepcji Ochrony Przeciwpożarowej
  • oszacowanie kosztów, obliczenie minimalnej odległości
  • mapy ewidencyjne wziętych pod uwagę działek
  • urzędowe plany położenia miejsc lokalizacji i dojazdów
  • dokumenty producenta (instrukcje BHP i PPOŻ), przy producentach elektrowni wiatrowych informacje o zapobieganiu rzutu lodem i inne
  • opinia geotechniczna dla poszczególnych miejsc lokalizacji
  • próba typu (o ile istnieje), w przeciwnym razie próba poszczególnego przypadku w miejscu lokalizacji 
  • informacje odnośnie stanowiska lotnictwa cywilnego i wojskowego  (przy elektrowniach wiatrowych)
  • informacje odnośnie możliwości wykorzystania potecjału energii wiatru w miejscu lokalizacji
  • zezwolenia i poświadczenia uprawnień do reprezentowania
  • ekspertyzy turbulencyjne (o ile jest to konieczne)
 6. Informacje odnośnie środków zapewniających demontaż elektrowni wiatrowej (w odniesieniu do BauGB i BImSchG)
 7. Prognoza imisji – Dźwięk (przy elektrowniach wiatrowych)
 8. Prognoza imisji – Rzut cienia (przy elektrowniach wiatrowych)
 9. Kryteria badań wstępnych przyrody i krajobrazu (screening)
 10. Sprawozdanie dotyczące środowiska naturalnego z planem wyrównania negatywnych skutków środowiskowych (badania ptaków i nietoperzy, płazów i gadów, studium widokowe, obraz krajobrazu i wizualizacja)

Możemy się również chętnie podjąć dla Państwa projektów zadań związanych z zawiadomieniem o zmianie wg § 15 BimSchG i przygotować wniosek o dokonanie  koniecznej zmiany zezwolenia budowlanego.

 

W przypadku zaistnienia problemów w procedurach wydawania decyzji zezwalających, współpracujemy ze specjalizującymi  się w Prawie Administracyjnym i uznanymi w Niemczech kancelariami prawnymi.

1 > 2