Spółki

 
PROMETHEUS® GmbH zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem (budowa i eksploatacja urządzeń) innowacyjnych kompletnych i częściowych rozwiązań w zakresie
 
– wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
zastosowania innowacyjnych urządzeń do produkcji energii oraz  
– zastosowania ekologii i energooszczędności w budownictwie.
 
Poza fachowym, technicznym i wspartym naukowo doradztwem w tych dziedzinach wykonujemy prognozy, ekspertyzy i opracowania, jak również realizujemy planowanie i koordynujemy prace projektowe. Dotychczas uczestniczyliśmy w pracach, których efektem jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń do wzniesienia ponad 80 elektrowni wiatrowych o mocy ponad 150 MW i w znacznej mierze, aż do pełnej realizacji inwestycji.
 
Eksploatujemy również własne urządzenia do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrownie wiatrowe i urządzenia do wykorzystania energii słońca. Kompetencja zespołu i długoletnie doświadczenie zawodowe gwarantują profesjonalne opracowanie powierzonych nam zadań w zakresie powyżej wymienionych dziedzin.
 

PROMETHEUS® Construction GmbH & Co. KG zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z konkretną realizacją projektu od stworzenia infrastruktury technicznej, aż do pełnej realizacji projektów.
 
Obejmują one zlecenie wykonania koniecznych ekspertyz odnośnie stateczności, jak również uzyskanie niezbędnych zezwoleń i specjalistycznej opieki na wszystkich etapach realizacji.
 
Naszym zadaniem jest zachowanie przepisów BHP na miejscu budowy i dostosowanie się do wszystkich przepisów, które wynikają z prawa budowlanego w poszczególnych krajach związkowych RFN.  
 

PROMETHEUS® Technik GmbH & Co. KG prowadzi nadzór techniczny własnych urządzeń i  ma także pod swoją opieką urządzenia osób trzecich, przeważnie klientów, dla których spółka przeprowadziła projekty, aż do uzyskana koniecznych zezwoleń.  
 
Oprócz oprogramowania SCADA (korzystają z niego  producenci urządzeń), korzystamy z samodzielnie wykonanych systemów sprawozdawczych oraz z systemów oprogramowań niezależnych od producentów urządzeń np. Rotorsoft. 
 
 

PROMETHEUS® Planung GmbH & Co. KG zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z wyszukiwaniem nowych miejsc lokalizacji dla postawienia urządzeń w celu wytwarzania przyjaznej dla środowiska energii.

 

Poza tym Spółka ta wraz z PROMETHEUS   GmbH bierze udział w procedurze uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, aż do ich uzykania.  Spółka chętnie podejmuje się uzyskiwania niezbędnych pozwoleń nie tylko dla własnych projektów, ale również na zlecenia osób trzecich. 

Historia

Firma PROMETHEUS® GmbH została założona w 1994 roku. W pierwszych latach jej działalności zajmowała się tworzeniem warunków dla postawienia własnych elektrowni wiatrowych. Uruchomienie pierwszej elektrowni wiatrowej w 1998 roku było ważnym kamieniem milowym. Do 2000 roku do eksploatacji włączono łącznie pięć elektrowni wiatrowych, które w następnych latach wniosły istotny wkład dla wzmocnienia ekonomicznej bazy firmy.

 

W wyniku reorganizacji firmy w 2006 roku utworzono nową strukturę z określonymi kompetencjami i specjalizację działalności dla poszczególnych spólek firmy.

 

W 2008 roku firma PROMETHEUS   rozszerza swoją działalność także za granicą poprzez założenie w Polsce kilku spółek projektowych.

Zespół

Oprócz kierownictwa w firmie PROMETHEUS® GmbH zatrudnionych jest czterech etatowych inżynierów ds. realizacji projektów.Ich zakres kompetencji to budownictwo / architektura, geografia, budowa maszyn, ekonomia i prawo. Dzięki temu większość zadań możemy realizować samodzielnie.

 

W związku z realizacją projektów za granicą mamy do dyspozycji trzech nieetatowych wspólpracowników w Polsce, którzy na miejscu zajmują się fachowym przygotowaniem projektów. Również tutaj przy ich wyborze położono szczególny nacisk na właściwy kierunek wykształcenia.