Realizacja projektu

3 < 4

Zadbamy o kompleksową realizację projektu. Polega ona głównie na realizacji infrastruktury technicznej:

 

 • budowa dróg, powierzchni na postawienie dźwigów, powierzchni montażowych, dróg transportowych, nowych dróg dojazdowych do obszaru budowy, itd.
 • fundamenty wraz z uzbrojeniem (położenie fundamentu zgodnie z wytycznymi odnośnie imisji zawartymi w pozwoleniu wynikającym z dokumentacji projektowej)
 • podłączenie do sieci i komunikacja, stacja przekaźnikowa (realizacja podłączenia sieciowego zgodnego z wymaganiami odpowiedniego dostawcy energii i utworzenie niezbędnych portów komunikacyjnych  dla monitorowania, zdalnego sterowania i rozliczania dostaw energii elektrycznej)
 • realizacja warunków dodatkowych i wymagań wynikających z Planu Ochrony Krajobrazu
 • przejęcie wszystkich zadań projektanta obiektu, w szczególności objęcie kierownictwa na budowie
 • monitorowanie realizacji projektu pod względem zgodności z wytycznymi odnośnie imisji zawartymi w pozwoleniu, z rysunkami wykonawczymi i specyfikacją techniczną, z obowiązującą sztuką budowlaną oraz z przepisami prawa publicznego
 • koordynacja i zlecanie wszelkich zadań pomiarowych, kontrolnych oraz dokumentacyjnych
 • prowadzenie dziennika budowy zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, wypełnianiem obowiązków dokumentacyjnych i zgłoszeniowych, z dokumentacją przebiegu budowy, przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów, terminów realizacji i wykonanych czynności
 • wykonanie wszystkich wynikających z rozporządzenia budowlanego zadań m.in. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz opracowanie regulaminu budowy

Monitoring

Również po zakończeniu budowy dbamy o sprawne działanie urządzeń produkujących energię. Koncentrujemy się przy tym głównie na następujących  obowiązkach:
 
 • nadzorowanie terminów świadczeń gwarancyjnych, wypełnienia świadczeń ubezpieczeniowych, okresów konserwacyjnych i kontrolnych, sprawdzanie raportów przebiegu pracy (książeczka z czynnościami konserwacyjnymi) 
 • regularna zdalna kontrola urządzeń, aby w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w pracy można było szybko wdrożyć konieczne środki zaradcze
 • regularne przeprowadzanie inspekcji (wizytacje)
 • co najmniej dwa razy w roku kontrola otoczenia lokalizacji urządzeń i wykonanie koniecznych prac (koszenie trawy, usunięcie śmieci i kontrola wizualna oraz wykonanie dokumentacji)
 • uzgadnianie i kontrola terminów wykonywania  prac konserwatorskich z producentem urządzenia, kontrola przeprowadzonych prac konserwatorskich i inspekcje
 • kontrole napraw i likwidacji szkód (ocena szkód, dokumentacja, wdrażanie i kontrola faktur)
 • koordynacja prac zleconych przez rzeczoznawcę podczas regularnych, okresowych kontroli
 • stałe opracowywanie, analizowanie i dokumentowanie danych odnośnie wydajności i czasu pracy  
 • reprezentowanie interesów użytkownika urządzeń w stosunku do producenta urządzeń i operatora energii
 • świadczenie usług doradczych związanych z funkcjonowaniem urządzenia
 • roczne sprawozdania o stanie urządzenia, o czekających inwestycjach wynikających z niezbędnych napraw lub innych wydarzeń, a także dostępności i jakości uzyskanej wydajności

 

Oprócz różnych programów SCADA , producenta urządzeń, używamy własnych systemów sprawozdawczości i oprogramowania niezależnego od producenta, np. ROTORsoft. 
 

Energia słoneczna

Pomimo, iż główna nasza działalność opiera się na wykorzystaniu energii z wiatru, zajmujemy się również innymi rodzajami pozyskiwania energii. Oprócz kogeneracji (skojarzonej gospodarki energetycznej) chodzi tu szczególnie o wykorzystanie energii słonecznej.

 

Główne obszary to:

 • zastosowanie termicznej energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania
 • wytwarzanie energii za pomocą fotowoltaiki

 

Jako referencje mogą posłużyć tutaj małe urządzenia z sektora prywatnego w celu wykorzystania termicznej energii słonecznej. Projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych za granicą są w fazie przygotowania.
 

3 < 4