Ochrona przed hałasem

1 < 2 > 3

W szczególności w związku z budową elektrowni wiatrowych konieczna jest ocena wartości hałasu występującego w otoczeniu wybranych miejsc w szczególności, czy są one dotrzymane w odniesieniu do Federalnej Ustawy Kontroli Zanieczyszczeń  (wytyczne techniczne w zakresie ochrony przed hałasem):
 
 
Prognoza ochrony przed hałasem bazuje na tych wartościach. Uwzględnia ona między innymi wytyczne techniczne w zakresie ochrony przed hałasem, normy DIN/ISO 9613-2, DIN EN 50376 i ewentualnie uregulowania i rozporządzenia dot. poszczególnych krajów związkowych
 
Obliczenie rozprzestrzeniania się dżwięku następuje przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Opracowany raport zawiera następujące informacje:
 
 
 • objaśnienia metod obliczania rozprzestrzeniania się dźwięku i opis istotnych elementów oddziaływujących
 • weryfikacja lokalizacji z ujęciem istotnych miejsc imisji i opis otoczenia
 • opis stosunków topograficznych w otoczeniu miejsca lokalizacji
 • zbadanie wstępnego obciążenia hałasem spowodowanego przez elektrownie wiatrowe lub inne źródła emisji
 • opis bazy danych, która jest podstawą przy obliczaniu imisji
 • ustalenie wstępnego, dodatkowego i całkowitego obciążenia hałasem w poszczególnych miejscach imisji
 • ocena dopuszczalnych wartości na podstawie wytycznych w zakresie ochrony przed hałasem
 • ustalenie jakości prognozy (przy wystąpieniu utrudnień)
 • przedstawienie izofon (linie o takich samych  wartościach imisji) na mapie topograficznej
 • przekroczenia dopuszczalnych wartości

 

Podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych w wyniku obrotów rotora występuje w otoczeniu elektrowni wiatrowej regularny rzut cienia. Badania wykazały, że w wyniku dłuższego oddziaływania tego zjawiska mogą wystąpić sytuacje stresowe.

Dlatego ten aspekt powinien być uwzględniony w fazie planowania, a obliczenia w prognozie powinny wykazać jego oczekiwany wpływ. Zalecenia komisji krajów związkowych w tym zakresie dopuszczają następujące wartości:
 
 
W prognozie rzutu cienia ujęte są czasy, dla których w wybranych miejscach zamieszkania i pracy w otoczeniu  (receptory cienia) może być określony regularny rzut cienia.  Zasadniczo obliczenie może bazować na dwóch różnych metodach:
 
Określenie astronomicznego maksymalnego możliwego czasu zacienienia – worst-case jest najbardziej niekorzystnym możliwym przypadkiem.
 
Określenie prawdopodobnego meteorologicznego czasu zacienienia – w odniesieniu do wartości statystycznych światła słonecznego i potencjału wiatru  oblicza się prawdopodobny meteorologiczny czas zacienienia.
 
Obliczenie czasów periodycznego rzutu cienia następuje przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Opracowany raport zawiera następujące informacje:  
 
 
 • objaśnienia metody obliczania rzutu cienia i opis istotnych czynników
 • weryfikacja lokalizacji z ujęciem istotnych miejsc imisji i opis otoczenia
 • opis stosunków topograficznych w otoczeniu miejsca lokalizacji
 • zbadanie wstępnego obciążenia cieniem spowodowanego przez inne elektrownie wiatrowe
 • obliczenie liczby dni z rzutem cienia, jak również czas trwania rzutu cienia wciągu dnia i roku
 • ustalenie wstępnego, dodatkowego i całkowitego obciążenia cieniem wposzczególnych receptorach cienia
 • ocena dopuszczalnych wartości na podstawie wytycznych komisji krajówzwiązkowych w zakresie ochrony przed imisją 
 • szczegółowa dokumentacja uzyskanych czasów (w tabelach i graficznie)
 • przedstawienie na mapie topograficznej linii o takim samym czasie trwaniarzutu cienia
 • propozycja podjęcia środków zaradczych w przypadku przekroczeniadopuszczalnych wartości

1 < 2 > 3